Obchodní podmínky

I.

Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

MEDI7 distribuce, s.r.o.

IČ: 06519393

DIČ: CZ06519393

se sídlem: Suchardova 1687/1, Ostrava 70200

zapsané u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C72203  

kontaktní údaje:

email   medi7@medi7.cz

telefon +420 775 156 738

https://eshop.medi7.cz/

(dále jen „Prodávající“)

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „Kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.skitt.cz (dále je „internetový obchod“).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              V případě, V případě, že je Kupujícím podnikatel ve smyslu ust. § 420 odst. 1, 2 občanského zákoníku a uzavírá kupní smlouvu v souvislosti s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě je Kupujícím osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele, vztahují se na něj ustanovení těchto obchodních podmínek vyjma těch, která slouží na ochranu spotřebitele. V případě, že Kupující uvede v objednávce své identifikační číslo, pak bude Prodávajícím bez dalšího považován za podnikatele a vztahují se na něj ustanovení těchto obchodních podmínek určená pro podnikatele a nevztahují se na něj ustanovení těchto obchodních podmínek určená na ochranu spotřebitele. (dále jen „Kupující podnikatel“).

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II.

Informace o zboží a cenách

1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a na Slovensko.

4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se Prodávající s Kupujícím jinak.

III.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí Kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě, 
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.                                                                                                                                                                                

3. Při zadávání objednávky si Kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení. Minimální výše objednávky činí 1500,- Kč, Prodávající je oprávněn ji snížit. 

4. Před odesláním objednávky je Kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení Kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami. Kupující po provedení kontroly objednávky prostřednictvím tlačítka „Objednat s povinností platby“ tuto objednávku odesílá a potvrzuje.

5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle Prodávající Kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou Kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky Prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po potvrzení objednávky Prodávajícím. Oznámení o potvrzení objednávky je zasláno na emailovou adresu Kupujícího.

6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže Prodávající splnit, Kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením Kupujícího o přijetí této nabídky Prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

7. Všechny objednávky přijaté Prodávajícím jsou pro Kupujícího závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není Kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky Prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email Prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách. V případě přijaté objednávky, u které je sjednána platba předem, je Prodávající oprávněn objednávku zrušit, pokud mu platba nebude připsána do 3 dnů.

8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že Kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje Kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle Kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí Kupujícím na emailovou adresu Prodávajícího.

IV.

Zákaznický účet

1. Na základě registrace Kupujícího provedené v internetovém obchodě může Kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může Kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když Kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

V.

Platební podmínky a dodání zboží

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit následujícími způsoby:

 • bezhotovostně převodem na bankovní účet Prodávajícího č. 2501309718/2010, vedený u FIO BANKA a.s.
 • bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platební brány ComGate 
 • bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího prostřednictvím platební brány ComGate   
 • dobírkou v hotovosti při předávní zboží.                                                                         

Poskytovatelem online plateb je společnost: ComGate Payments, a.s.; Gočárova třída 1754/48b; Hradec Králové; E-mail: platby-podpora@comgate.cz; Tel: +420 228 224 267                                                

2. Společně s kupní cenou je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje Kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

5. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet Prodávajícího.

6. Prodávající nepožaduje od Kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

7. Zboží je Kupujícímu dodáno 

 • na adresu určenou Kupujícím objednávce       
 • osobním odběrem v provozovně Prodávajícího           
 • má-li Prodávající zboží odeslat Kupujícímu podnikateli, za dodání je považováno předání prvnímu dopravci k přepravě ke Kupujícímu podnikateli a umožní Kupujícímu podnikateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.

8. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží. Při objednání volí Prodávající výběrem z těchto způsobů dodání: 

 • na provozovnu přepravce (např. Česká pošta – balík na poštu nebo do Balíkovny). Pro tento způsob dodání si Prodávající si vyhrazuje právo z důvodu rozměrů, hmotnosti nebo typu zásilky, případně z důvodů smluvních podmínek či omezujících podmínek dopravců změnit způsob nebo místo doručení. Prodávající je na tuto změnu povinen upozornit Kupujícího. Kupující je oprávněn z důvodů, že mu jiný způsob nebo jiné místo doručení nevyhovuje objednávku zrušit.  
 • nebo na jakoukoliv jinou adresu určenou Kupujícím, tak aby byla dostupná pro dopravce a na území České republiky. Prodávající si vyhrazuje právo z důvodu rozměrů, hmotnosti nebo typu zásilky, případně z důvodů smluvních podmínek či omezujících podmínek dopravců jednostranně změnit dopravce. O tomto informuje Kupujícího informačním e-mailem. 

9. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce Kupujícího a v potvrzení objednávky Prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

10. Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

11. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.

12. Prodávající vystaví Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je přiložen k dodávanému zboží.

13. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

14. Při převzetí zboží od dopravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoliv závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Prodávajícímu. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky není Kupující povinen zboží od dopravce převzít. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu zkontrolovat, zdali je zboží dodané v odpovídajícím množství, zdali nemá zřejmé viditelné vady či poškození, a nejpozději do 7 dnů informovat Prodávajícího o zjištěných rozdílech, vadách či poškozeních. 

15. V případě, že Kupující poruší svou povinnost zboží převzít, nejedná se o porušení povinnosti Prodávajícího zboží doručit. Nepřevzetí zboží není odstoupením od kupní smlouvy ze strany Kupujícího, Prodávajícímu vzniká nárok na odstoupení od kupní smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy Kupujícím. Prodávající je oprávněn objednané zboží uskladnit za což mu náleží úplata v přiměřené výši. Prodávající má nárok na úhradu ceny za dopravu, případně nárok na náhradu škody, pokud vznikla. Pokud je z důvodů na straně Kupujícího zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve smlouvě uvedeno, je Kupující povinen uhradit takto vzniklé náklady Prodávajícímu.

VI.

Odstoupení od smlouvy

1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů   

 • ode dne převzetí zboží,         
 • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí   
 • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy: 

 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Prodávající před uzavřením smlouvy sdělil Kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,   
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,             
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli Prodávajícího,       
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu,       
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,     
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,     
 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,         
 • dodávce novin, periodik nebo časopisů,           
 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Prodávající před uzavřením smlouvy sdělil Kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,  
 • u sterilních výrobků, pokud Kupující není osobou, která je oprávněna je sama prodávat a doloží, že s  nimi nakládala tak, aby nedošlo k porušení sterility
 • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí Kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může Kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný Prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle Kupující na emailovou nebo doručovací adresu Prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Kupující je povinen uvést bankovní účet, na nějž chce vrátit peněžní prostředky.

6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy Prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7. Odstoupí-li Kupující od smlouvy, vrátí mu Prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od vrácení zboží, peněžní prostředky v hodnotě vráceného zboží včetně nákladů na dodání, které od prodávajícího přijal, a to na bankovní účet, který kupující uvedl v Odstoupení od smlouvy. Jestliže Kupující zvolil ve své objednávce jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží.  Požaduje-li Kupující vrátit peněžní prostředky jiným způsobem, než na účet Kupujícího vedený u banky v České republice v českých korunách je povinen uhradit Prodávajícímu další náklady, pokud mu tím vzniknou. Prodávající je oprávněn o tyto náklady ponížit vrácené peněžní prostředky.

8. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, není Prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí. Prodávající nemá provozovnu určenou pro styk s veřejností, proto je vrácení zboží možné pouze prostřednictvím České pošty, či jiné kurýrní společnosti např GLS, DPD, PPL. Zboží nelze zaslat na dobírku.

9. V případě odstoupení od smlouvy Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, tj. způsobem, jakým je standardní se seznamovat s obdobným zbožím v kamenné prodejně. Zboží musí vrátit Kupující Prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a v původním obalu, pokud to dovoluje povaha zboží. Prodávající je oprávněn po vyčíslení snížení hodnoty zboží toto jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

10. Pokud byla uzavřena kupní smlouva na více kusů zboží a Kupujícímu byla poskytnuta sleva (například, a ne výhradně, slevový kupon) na celou kupní smlouvu, a Kupující odstoupí od kupní smlouvy pouze z části (na část zboží), má se za to, že sleva byla poskytnuta ke zboží, u něhož Kupující od kupní smlouvy odstoupil.

11. Pokud byla uzavřena kupní smlouva na více kusů zboží a Kupujícímu byla poskytnuta jiná výhoda (například, a ne výhradně, doprava zdarma) na celou kupní smlouvu, a Kupující odstoupí od kupní smlouvy pouze z části (na část zboží), má se za to, že jiná výhoda byla poskytnuta ke zboží, u něhož Kupující od kupní smlouvy odstoupil. a Prodávající je oprávněn Kupujícímu tuto jinou výhodu odebrat.

12. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje Kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným Kupujícím.

13. V případech, kdy kupní smlouvu uzavírá Kupující jako Kupující podnikatel v rámci své podnikatelské činnosti, nemá právo odstoupit od kupní smlouvy, Prodávající má právo odstoupit kdykoliv, bez udání důvodu.

14. Kupující může požádat Prodávajícího o možnost odstoupit od smlouvy i po uplynutí zákonné 14-ti denní lhůty. Je právem Prodávajícího se rozhodnout, zdali požadavku Kupujícího vyhoví či nikoliv. V případě, že Prodávající požadavku vyhoví, je oprávněn místo peněžních prostředků předat Kupujícímu poukázku na další nákup v hodnotě vráceného zboží. Platnost poukázky je 6 měsíců od data jejího zaslání Kupujícímu. V případě, že Kupující do této doby poukázku neuplatní, vzdává se tímto svého nároku na vrácení peněžních prostředků v hodnotě poukázky. Za předání poukázky Kupujícímu je považováno odeslání e-mailu s poukázkou (identickým kódem) na e-mail, který Kupující uvedl v objednávce nebo v požadavku na odstoupení od smlouvy. Kupující bere na vědomí, že Prodávající si vyhrazuje právo takovéto vrácení zboží zpoplatnit, a to takovou částkou, která Prodávajícímu vykompenzuje náklady, jež jsou nezbytné vynaložit pro znovuuvedení zboží do prodeje.  

VII.

Práva z vadného plnění

1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:   

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,     
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,           
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti  
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

3. V případě výskytu vady může Kupující Prodávajícímu předložit zboží k reklamaci a dle typu vady požadovat:   

 • opravu zboží,                   
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,                             
 • výměnu za nové zboží,   
 • způsob odstranění vady se posoudí tak, aby nebyl nemožný, nebo v porovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

4. Kupující má právo odstoupit od smlouvy, 

 • pokud má zboží podstatnou vadu,   
 • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,           
 • při větším počtu vad zboží            
 • právo na odstoupení od smlouvy nenáleží, pokud je vada bezvýznamná

5. Prodávající nemá provozovnu určenou pro styk s veřejností, proto je předání reklamovaného zboží možné pouze prostřednictvím České pošty, či jiné kurýrní společnosti např GLS, DPD, PPL. Prodávající je povinen reklamaci přijmout. Prodávající vydá Kupujícímu Reklamační protokol, který obsahuje potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 

6. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci bez zbytečného prodlení. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle Kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) včetně reklamovaného zboží Prodávajícímu.

7. Prodávající písemně informuje Kupujícího o výsledku reklamace.

8. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil. Reklamace není možno uplatnit na běžné opotřebení zboží jeho užíváním.

9. Náklady spojené s navrácením reklamovaného zboží zpět prodejci hradí Kupující.

10. Po vyřízení reklamace Prodávající zašle reklamované zboží Kupujícímu stejným způsobem,  jako bylo zasláno zboží při jeho dodání dle objednávky. V případě, že Kupující požaduje jiný způsob zaslání uhradí Prodávajícímu rozdíl v ceně  způsobu dodání. Prodávající je oprávněn odmítnout požadavek Kupujícího na jiný způsob dodání.  Pokud Kupující nepřevezme zásilku s vyřízenou reklamací, Prodávající  ho informuje o tom, že vyřízenou reklamaci zašle opětovně a vyzve Kupujícího k potvrzení, že je připraven vyřízenou reklamaci přijmout.  Opětovné zaslání vyřízené reklamace hradí Kupující.  Pokud Kupující nepotvrdí Prodávajícímu, že je připraven přijmout opětovně zaslanou vyřízenou reklamaci a uhradit Prodávajícímu dopravné, má se za to, že Kupující považuje reklamované zboží za odpad a souhlasí s tím, aby Prodávající toto zboží zlikvidoval.

11. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Doručování

1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

2. Kupující doručuje Prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje Kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce, případně na adresu, ze které Kupující Prodávajícího kontaktoval.

IX.

Ochrana osobních údajů

Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů Kupujícího ze strany prodejce Skitt.cz se použijí tyto podmínky ochrany osobních údajů.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Všechna práva k webovým stránkám Prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží Prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu Prodávajícího.

4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme Prodávající odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci. Pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, máme Prodávající i Kupující právo od Smlouvy odstoupit.

7. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy obchod@skitt.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího. V případě sporu mezi spotřebitelem a Prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

9. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

Odstoupení od kupní smlouvy

Podepsaný formulář vložte do zásilky s vráceným zbožím, spolu s kopií kupního dokladu. Zásilku odešlete prostřednictvím české pošty nebo jiné kurýrní společnosti (GLS, DPD, PPL …) na naši adresu. Zaslání na výdejní místo nebo na dobírku není možné.

Adresát

Společnost: Medi7 distribuce, s.r.o.

Adresa: Suchardova 1687/1, 700 40 Ostrava

E-mailová adresa: medi7@medi7.cz

Telefonní číslo: +420 775 156 738

 

Tímto oznamují, že v souladu s §1829 a násl zákona č.: 89/2012 Sb. Odstupuji od kupní smlouvy:

 

Číslo objednávky: ………………………………………………………….

Faktura ze dne: ………………………………………………………….

Kód produktu:

Množství:

Kód produktu:

Množství:

Kód produktu:

Množství:

Kód produktu:

Množství:

Kód produktu:

Množství:

 

Jméno: ………………………………………………………….

Příjmení: ……………………………………………………….

Obec: ……………………………………………………………

Ulice, čp.: ………………………………………………………

Email: ……………………………………………………………

Telefon: …………………………………………………………

 

Peníze požadují vrátit na účet číslo: ………………………………………………………………...........................

 

                                                                                                                     ...........................................   
V ………………….           dne ……………                                                          Podpis spotřebitele         
                                                                                                                          

 

Poučení pro Kupujícího – spotřebitele je uvedeno v článcích VI a VII Obchodních podmínek - výše. 

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2023.